Når adfærd bliver en udfordring

På Kirkebakkeskolen arbejder vi ud fra en anerkendende pædagogik. Det betyder, at vi ønsker at skabe og fastholde respekt mellem alle på skolen. Vi accepterer ikke nedgørende og uacceptabel adfærd eller udtalelser:

 

  • Brug af groft og/ eller nedladende sprog over for elever og/eller personale

  • Trusler om og/ eller voldelig adfærd

  • Hærværk mod inventar og/eller bygninger

 

Handleplan ved overtrædelse af ovennævnte:

Der foretages et kvalificeret skøn i den enkelte situation, før handling iværksættes – herunder kontakt til ledelsen.

Hvis en elev overtræder ovenstående sendes eleven straks på kontoret. Den pågældende lærer medfølger så vidt muligt.

 

Ledelsen sikrer i samarbejde med den pågældende lærer/pædagog, at forældrene kontaktes telefonisk og orienteres kort om baggrunden for eventuel hjemsendelse. En AKT lærer kan i særlige tilfælde bemyndiges tilladelse fra ledelsen til hjemsendelse.

Ledelsen beslutter, hvor længe hjemsendelsen skal vare. Ved tilbagevenden til skolen møder eleven med forælder til et møde med ledelse og pågældende lærer/ pædagog fra årgangsteamet..

Til mødet medbringer læreren/pædagogen en handleplan udarbejdet af teamet med forslag til forebyggelse af lignende episoder. Leder og team har på forhånd drøftet handleplanen.

En lærer fra skolens ressourcecenter kan deltage.

 

Hvis hændelsen er gået ud over en anden elev:

En lærer fra teamet tager sig af den krænkede elev. Forældrene orienteres om episoden. Opfølgning varetages af en lærer fra teamet eller skolens ledelse.

 

Kammeraterne orienteres om baggrunden for hjemsendelsen. Drøftelse på klassen/årgangen hvordan lignende episoder kan undgås.

En lærer fra ressourcecentret kan medvirke.

 

Elever fra 7.-9. årgang kan hjemsendes efter kontakt med forældre. Det aftales med forældrene, hvordan hjemsendelsen foregår rent praktisk.

Er der tale om tosprogede elever, hvis forældre ikke forstår dansk, søges kontakten formidlet til forældrene gennem tolk.

 

Der vedlægges altid et notat i de pågældende elevers elevmapper (klasselærer er tovholder).

 

Hvis hændelsen går ud over en ansat:

Er der tale om en ansat, der er krænket, skal ledelsen samtale med vedkommende. Hændelsen registreres. Der er mulighed for opfølgende samtaleforløb med ledelsen. Det vil være naturligt også at samtale med årgangsteamet om episoden. Endvidere kan en lærer fra ressourcecentret medvirke.

x